Administratorem danych osobowych jest CebITGroup EP sp. z o.o. sp.j. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kominiarskiej 42B, 51-180 Wrocław (dalej także jako „Spółka”).

Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu realizacji transakcji zakupu w sklepie internetowym (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), następnie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz prawnie usprawiedliwionych celach Administratora, w tym marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług realizowanego w formie tradycyjnej, papierowej (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Po wyrażeniu odrębnych zgód, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, dane mogą być przetwarzane również w celach marketingowych tj. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną bądź używania do komunikacji telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w tym także po wykonaniu umowy sprzedaży przez Spółkę.

 W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia zamówienia.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane:
1) przez okres niezbędny do realizacji transakcji, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla upływu terminu przedawnienia roszczeń kupującego będącego konsumentem z umowy sprzedaży tj. 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży, a w przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEIDG- 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, na podstawie art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej.
2) w związku z postępowaniem reklamacyjnym- przez okres 1 roku po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
3) w celach marketingowych objętych zgodą - do czasu odwołania zgody.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w tym wobec profilowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji zamówienia produktów w sklepie i zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru.

Dane osobowe będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. Konsekwencją profilowania będzie możliwość skierowania przez Administratora oferty zakupu produktów lub usług w jak najlepszym stopniu dopasowanym do preferencji klienta, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.